Algemene voorwaarden

1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst, het verrichten van werkzaamheden, alsmede daaruit voortvloeiende leveranties. Door aanvaarding hiervan door de cliënt worden gelijktijdig andere, waaronder zijn eigen condities buiten werking gesteld.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen, indien door ons schriftelijk bevestigt.
3. OFFERTES: Onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend.
4. ORDERS, BEVESTIGINGEN en PRIJZEN: Noch uit offertes, noch uit on-derhandelingen of uitlatingen, hetzij van ons of van vertegenwoordigers ontstaat voor ons enige gebondenheid zolang wij de overeenkomst niet schriftelijk hebben bevestigd. Wijzigingen of aanvulling van offertes of overeenkomsten kunnen eveneens slechts blijken uit een nadere schriftelijke bevestiging onzerzijds.
5. Indien materiaalprijzen, lonen, vracht, assurantiepremies, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs bepalen na het sluiten der overeenkomst verhoging ondergaan zal de prijs worden vermeerderd met de verhogingen, die hiervan het gevolg zijn.
6. Levertijden en reparatieduur worden slechts bij benadering gegeven.
7. Onverminderd het bepaalde omtrent eigendomsvoorbehoud in artikel 13 wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden bij de in ontvangstneming door de koper van de goederen aan onze magazijnen of ingeval van verzending met onze eigen vervoersmiddelen bij aflevering aan de koper.
a. Indien een gedeelte van de bestelling gereed is, kunnen wij naar onze keuze dit gedeelte leveren, dan wel wachten tot de gehele bestelling gereed is. In het eerste geval zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk te faktureren en daarvan betaling te verlangen. Ingeval een deelzending door de koper niet wordt betaald, zijn wij gerechtigd om een overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling op te schorten, onverminderd ons recht op schadevergoeding, alsmede het bepaalde in de artikelen 24 t/m 27.
b. Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook nadat wij een bestelling geheel of gedeeltelijk in uitvoering hebben genomen, alvorens verder te leveren van de kopen te eisen, dat hij ten onzen gunste zekerheid stelt dat hij aan zijn verplichtingen zal voldoen.
c. Bij bestelling beneden 500,00 euro behouden wij het recht voor de vracht en extra administratiekosten in rekening te brengen.
8. Bij alle zendingen, zowel franco als ongefrankeerd, blijft de keuze van het te bezigen vervoermiddel aan ons. Stagnatie in de door ons gekozen wijze van vervoer verplicht ons niet aan een ander vervoermiddel te bezigen.
9. Reclames betreffende leveringen moeten binnen 8 dagen na levering schriftelijk worden gedaan. Na verloop van deze termijn wordt de koper geacht de levering onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
10. Indien de koper keuring wenst, geschiedt deze aan onze magazijnen en/of werkplaatsen op de aldaar gebruikelijke wijze, door met onderling goedvinden van de koper en ons aangewezen personen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle kosten aan bezichtiging en keuring verbonden voor rekening van de koper. Indien de koper niet binnen 8 dagen nadat hem is aangezegd, dat keuring kan plaatsvinden, tot keuring is overgegaan wordt hij geacht de goederen te hebben geaccepteerd.
11. Ofschoon levertijden slechts bij benadering worden opgegeven, kan overschrijding van de levertijd in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Evenmin kan de koper levering door andere fabrieken verlangen dan die, welke met de uitvoering zijn belast.
12. OVERMACHT: In geval van overmacht zullen wij gerechtigd zijn de koopovereenkomst geheel of voor het niet uitgevoerde gedeelte, dan wel de uitvoering op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt o.a. begrepen; stakingen, uitsluitingen, sabotage, technische bedrijfsstoringen, overstroming, brand, oorlog of oorlogsgevaar, staat van beleg, oproer, mobilisatie, stremming van het verkeer, overheidsmaatregelen, devaluatie, en andere omstandigheden, welke de normale gang in ons bedrijf belemmeren. Indien een dergelijke opschorting 6 mnd. heeft geduurd, kan de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, danwel gepresteerd, wordt aldan tussen partijen pro rato afgerekend.
13. EIGENDOMSVOORBEHOUD: Alle geleverde goederen blijven in ons eigendom tot de koopprijs van het door ons aan de koper geleverde volledig is voldaan; ongeacht tot de goederen al dan niet bewerkt, verwerkt of met andere zaken verbonden zijn en ongeacht of de koopprijs van de goederen is voldaan. Dit heeft tot gevolg, dat de koper tot aan de volledige betaling, zonder uitdrukkelijke toestemming, niet gerechtigd is, die goederen aan derden in pand te geven, tot zekerheid over te dragen of op welke wijze ook te vervreemden of te bezwaren. Mocht een der partijen zijn verplichtingen niet nakomen, hetzij surseance van betaling aanvragen, hetzij geraken in een staat van faillissement, dan heeft die ander het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, danwel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd andere hem wettelijk toekomende rechten. Onder eigendomsrecht vallen ook de goederen die reeds eerder geleverd zijn.
14. GARANTIES: De garantie gaat in op de dag van levering en hiervoor gelden de fabrieks- en leveranciersbepalingen en voorwaarden. Of anders schriftelijk overeengekomen. De garantie op gebruikte en inruilmachines gelden dezelfde voorwaarden en zal de schriftelijke overeengekomen termijn worden gehandhaafd. Bij overdracht van het object door de koper aan een derde gaat het recht op garantie niet mede over, doch vervalt het terstond. Onze garantie beperkt zich tot fabricage- en materiaalfouten van nieuwe objecten en geldt alleen voor die gebreken, die onder normale bedrijfsvoorwaarden en bij oordeelkundig gebruik optreden.

Zij geldt derhalve niet voor gebreken, die optreden in geval van o.a. slecht onderhoud (roest of vervuiling), onjuist of ondoelmatig gebruik, het niet aandacht schenken aan de handleiding, zonder onze toestemming reparatie/veranderingen aanbrengen aan het door ons geleverde, of deze werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, gebruik van onvoldoende of ongeschikte smeer- en onderhoudsmiddelen, normale slijtage, gebruik van imitatie-onderdelen, na geconstateerd defect doorwerken met de machine, overschrijden van werk- of transportsnelheden, overbelasting. Elke aanspraak op garantie vervalt terstond wanneer merk en/of aanduidingen worden verwijderd.
15. Defecten waarop garantie toepasselijk kan zijn, moeten terstond in elk geval binnen 24 uur gemeld worden, welke melding binnen 8 dagen na het optreden schriftelijk moet zijn bevestigd. Bij gebreke van een of ander kan de garantieaanvrage alleen hierom worden afgewezen. Wij zijn steeds gerechtigd de juistheid van de garantieaanvrage te controleren en het gehele object te inspecteren om na te gaan of het defect inderdaad aan enige fabricage- of materiaalfouten toe te schrijven is.
16. Naar onze keuze zal het euvel worden verholpen door reparatie dan wel vervanging van de onderdelen. Vergoeding heeft uitsluitend plaats nadat ons door controle is gebleken dat terecht garantie is ingeroepen. De koper is verplicht de onderdelen welke onderwerp zijn van een garantieaanvrage, binnen 14 dagen na het optreden van het defect franco naar ons toe te zenden. Niet naleving hiervan kan tot afwijzing aanleiding geven.
17. Vervangen worden slechts die delen, welke bij oordeelkundig gebruik het defect hebben veroorzaakt en waarvoor terecht garantie is ingeroepen. De vervangen delen worden door ons zonder enige vergoeding teruggenomen.
18. Reparaties en vervanging van onderdelen welke voor garantie in aanmerking komen worden vergoed tot het bedrag, hetwelk gelijk zal zijn aan de door de fabrikant gegeven vergoeding.
19. Voor verkeerd uitgevoerde reparaties, welke niet door ons worden uitgevoerd, zijn wij nimmer aansprakelijk, ook al geschiedt reparatie met ons medeweten of goedvinden.
20. Voor de uit hoofde door ons geaccepteerde garanties gerepareerde en vervangen delen of nieuw geleverde objecten, gelden dezelfde garantiebepalingen als voor het oorspronkelijke object der garantie met dien verstande, dat de garantietermijn voor gerepareerde en vervangen onderdelen 3 maanden bedraagt, gerekend vanaf de beëindiging der reparatie of de vervanging.
21. Iedere garantiebepaling wordt opgeschort, wanneer de koper op enigerlei wijze in zijn verplichtingen jegens ons, met name ook in zijn betalingsverplichtingen in gebreke is gebleven.
22. Onze garantieverplichting is strikt beperkt, tot het geleverde object waarvoor de garantie geldt. Tot enigerlei verdere verplichtingen, zoals schadevergoeding, zijn wij nimmer gehouden.
23. Op door ons opgegeven garantiebewijzen worden deze garantiebepalingen geacht van toepassing te zijn.
24. BETALING: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen moet betaling netto zonder enige korting of compensatie geschieden zoals aangegeven op onze afleveringsbon of factuur, onverschillig of al het aangekochte dan wel een deel geleverd wordt. De op onze factuur vermelde kredietbeperking kan worden afgetrokken indien binnen de gestelde termijn wordt voldaan. Betalingen welke niet bij aflevering geschieden moeten ten onze kantoren plaatsvinden door franco remise. Door dispositie onzerzijds, waarbij wij gerechtigd zijn incassokosten te berekenen, wordt geen verandering gebracht in de plaats van betaling.
25. Vanaf het ogenblik waarop betaling had moeten geschieden is de koper de wettelijke rente vermeerderd met een 1/2 % per maand over het factuurbedrag verschuldigd. Onverminderd deze rente zal de koper verplicht zijn tot betaling van alle incassokosten veroorzaakt door overschrijding van betalingstermijn. Hieronder zijn begrepen aanmanings, wissel- en protestkosten, alsmede kosten van rechtskundige bijstand, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
26. Bij niet nakoming van de koper van diens verplichtingen tot tijdige afname en betaling zullen wij naar keuze gerechtigd zijn alle lopende koopovereenkomsten met de koper op te schorten totdat de koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijk vonnis, alles onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. Hierbij zullen wij eveneens gerechtigd zijn in geval van staking van kopers betalingen of bedrijfsbeslag op zijn goederen, boedelafstand, aanvrage van zijn faillissement, surceance van betaling en onder curatele stelling.
27. Verkoop met inruil; indien bij verkoop van een nieuw artikel tegen inruil van een gebruikt artikel koper in afwachting van de levering van het nieuwe artikel het oude artikel blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde artikel eerst eigendom van de verkoper, nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Tijdens dit gebruik zijn alle kosten, gene uitgezonderd en met name die van onderhouden, eventuele schaden, door welke oorzaak ook ontstaan voor kosten koper/gebruiker.
28. GESCHILLEN: Alle geschillen tussen de koper en ons zullen te onzer keuze worden berecht door de bevoegde rechter hetzij door een rechter bevoegd in het Arrondissement Leeuwarden. Voor faillissementsaanvragen geldt de wettelijke bevoegdheidsregeling.
29. ALGEMEEN: Adviezen onzerzijds over installatie, inbedrijfstelling, gebruik en werking van de verkochte goederen, dienen uitsluitend als service worden beschouwd en maken geen deel uit van onze verplichtingen uit de overeenkomst van koop en verkoop.
30. AANSPRAKELIJKHEID: Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enig verlies en/of schade direct en/of indirect voortvloeiend uit vertraging in de aflevering of niet levering van goederen en/of het niet naar behoren functioneren van de goederen.
31. Bijzondere bedingen, welke van deze voorwaarden afwijken zijn slechts bindend, indien zij vooraf schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.